Manchester United hoàn thành dấu hiệu thứ 2!46 triệu bảng đã giành được những người bảo vệ giữa Jiafu Zhongwei, Pasaran Bola Lala Ini Ini

Manchester United hoàn thành dấu hiệu thứ hai!46 million pounds won the old general Teng HahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhManchester United introduction of Lisandro Martinez